Có 5 địa điểm - Vietinbank - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh