Có 1 địa điểm - Trung tâm thương mại - Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh