Có 2 địa điểm - Trung tâm đào tạo lái xe - Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh