Có 4 địa điểm - Trung tâm bảo hành - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh