Có 1 địa điểm - Thế giới di động - Thanh Xuân - Hà Nội