Có 3 địa điểm - Thế giới di động - Long Xuyên - An Giang