Có 1 địa điểm - Thế giới di động - Hà Đông - Hà Nội