Có 5 địa điểm - Thế giới di động - Biên Hòa - Đồng Nai