Có 1 địa điểm - Siêu thị điện máy - Vĩnh Long - Vĩnh Long