Có 1 địa điểm - Siêu thị điện máy - Trà Vinh - Trà Vinh