Có 1 địa điểm - Siêu thị điện máy - Biên Hòa - Đồng Nai