Có 6 địa điểm - Agribank - Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh